Hjemmeside for Vonge-Kollemorten

Lokalrådet

Lokalrådet for Vonge-Kollemorten består af 7 medlemmer og 2 suppleanter.

Bestyrelsen ser således ud:

Formand: Charlotte Seest Jensen
Næstformand: Peer Attermann
Sekretær: Erna Storgaard
Medlem: Kris Sørensen
Medlem: Lars Olesen
Medlem: Karina Brødbæk
Suppleant: Tove Kjeldsen
Suppleant: Ole H. Pedersen (kasserer)

Kontakt lokalrådet via mail på osternykirkeweb@gmail.com

Formål:

Lokalrådet for Vonge-Kollemorten har til formål:

 • at styrke udviklingen i lokalsamfundet Øster Nykirke Skoledistrikt
 • at arbejde for at udbygge sammenholdet og samarbejdet mellem foreninger, institutioner, interessegrupper og borgere i lokalområdet
 • at hjælpe og støtte til udvikling af nye initiativer og ideer, som er til gavn for lokalsamfundet
 • at være bindeled mellem lokalsamfundet og Vejle Kommune
 • at hente inspiration udefra til lokalsamfundet

Fokusområder:

 • Forskønnelse af lokalområdet
 • Branding af vores lokalområdet gennem sociale medier, hjemmeside mv.
 • Den gode historie om vores lokalområde (evt. i samarbejde med andre)
 • Frivillighed og fællesskabet i området
 • Udvikling af området “som ringe i vandet” – flere projekter i underudvalg, hvortil der søges midler efter behov.

Tilbagevendende begivenheder:

 • Repræsentantskabsmøde
 • Renholdelse af lokalområdet (hold naturen ren i Vejle kommune)
 • Foreningsbladet

Lokalrådet er Foreningsbladets øverste myndighed, og der sidder en repræsentant i redaktionen.

Alle er velkomne til at bidrage med ideer eller små artikler.

Se ældre udgaver af foreningsbladet klik på fanen foreningsbladet, og tag et kig.

Hvis du har nogle spørgsmål du gerne vil have svar på eller udfordringer, du synes Lokalrådet skal engagere sig i, er du velkommen til at henvende dig til bestyrelsen.

Lokalrådets historie:

Efteråret 1993 var der en mindre gruppe af lokalområdets unge, som lavede lidt hærværk og andet ”småkriminalitet”. De kedede sig, og havde ikke andre steder at mødes end på gaderne. Der var ikke noget klubtilbud til dem. Det samme gjorde sig gældende med hensyn til børnene efter 3. klasse.

Der blev afholdt et stormøde på skolen, med massiv forældreopbakning og deltagelse af alle egnens foreninger. Der blev nedsat en arbejdsgruppe, som arbejdede videre med at etablere et fritidstilbud til børnene og de unge.

Vonge-Kollemorten Hallen havde planer om en større renovering af omklædningsrum og cafeteria, og det endte med, at dette byggeri blev kombineret med en tilbygning, hvor fritidstilbuddet kunne få til huse. Alle kræfter blev samlet i ét projekt, under en hat og deraf opstod navnet ”Hatten”. I 1996 blev der afholdt stiftende generalforsamling, og Foreningsfællesskabet Hatten blev en realitet.

Fonde blev søgt om økonomisk støtte, og efter en stor indsats fra hele lokalbefolkningen, som både havde bidraget med penge og mange timers frivillig arbejdskraft, stod ”Hattehuset”, Hallens tilbygning, klar i foråret 1998 til at modtage områdets børn og unge. I starten blev Hattehuset drevet ved hjælp af midler fra Landdistriktspuljen og Bygge- og anlægsfunden, senere blev der lavet en driftsaftale med Vejle Kommune. Hattehuset drives i dag som en selvejende institution, med selvstændig forældrebestyrelse.

Hvert år bliver der afholdt repræsentantskabsmøde, som vælger bestyrelsen til Hatten. Repræsentantskabet består af repræsentanter fra foreninger, institutioner, interessegrupper og andre borgere med interesse for lokalområdet. En model, som det senere viste sig at mange andre lokalsamfund tog til sig, da kommunesammenslutningerne blev en realitet, og Vejle kommune ønskede at etablere lokalråd, for at have kontakter ude i alle de små og mellemstore lokalsamfund.

Hatten har i årene derefter fået bevilliget penge til forskellige projekter fra Indenrigsministeriets Landdistriktspulje. Midler som har gjort det muligt at iværksætte diverse aktiviteter til fælles glæde for borgerne i Øster Nykirke Skoledistrikt. I 1995 startede foreningsbladet, Klub 99 blev dannet i 1999 og lokalområdet fik sin egen hjemmeside i 2000.

Hatten har til opgave at samle og forene ”kræfterne” i lokalsamfundet, så det forsat vil være et godt og trygt sted at bo med spændende tilbud til borgere i alle aldre.

Lokalrådet er efterfølgende blevet omdøbt til “lokalrådet for Vonge-Kollemorten”