Hjemmeside for Vonge-Kollemorten

Referat fra møde med &green project vedr. fjernvarmeprojekt d. 7.12.22

Deltagere: Verner, Stig, Kenneth, Lars. Afbud fra Kathrine og Jørgen.

Dagsorden:

  1. Status på tilmeldinger
  2. Afgrænsning af projektet
  3. Varmepumpepuljen
  4. Særaftaler vedr. tilslutninger
  5. Udbud og fremtidigt samarbejde
  6. Samarbejdsaftale med Tørring kraftvarme
  7. Evt.

Ad. 1.: Der er p.t. tilmeldt 278 ud af 318 potentielle brugere = 87 % på såvel antal boliger som m2. Flot tilslutning! Der er kun 1-2 personer, der ikke har/bruger e-mail, så det er let at nå dem alle. Det ser ud til, at nogle udlejningsfirmaer ikke er fuldt ud med endnu. Disse kontaktes.

Ad. 2.: Projektet, hvor brugere SKAL tilbydes, er afgrænset til de to byer og boliger tæt på transmissionsledningen mellem de to byer og måske langs transmissionsledning fra Tørring til Vonge. 

Ad. 3.: Varmepumpepuljen er søgt ultimo oktober. Der forventes svar inden årets udgang. Der er tale om op til 30 % tilskud af investeringen i varmepumper. Ansøgning om tilskud til afkobling af gas kan først søges, når man skal frakobles, og det skal den enkelte bruger gøre til den tid.

Ad. 4.: I det omfang, at boliger, der ligger udenfor afgrænsningsområdet (hvor varmeværket får leveringspligt), ønsker at være med i projektet, kan ejerne ansøge bestyrelsen om at komme med under individuelle særaftaler. 

Ad. 5.: Med baggrund i avisartiklen i VAF redegjorde &green project for situationen. De erkender, at de ikke må være eneste byder på projektet, og derfor skal stoppe, når de er færdige med fase 1. Det betyder, at de nu laver projektforslaget færdig og indsender til kommunen for opnåelse af kommunegaranti, som forventes opnået i første kvartal i 2023. Derefter SKAL projektet i udbud blandt flere mulige leverandører. Det betyder, at bestyrelsen med hjælp fra en anden rådgiver, skal specificere projektet og få tilbud hjem fra forskellige udbydere af totalentrepriser – hvor også &green project kan byde ind. Det vil givetvis betyde en forlængelse af projektet med måske 4-6 måneder – og måske en ekstra omkostning (men så også en markedstjekket pris!). Om det så bliver & green projekt, der kommer til at stå for udførelsesdelen, vil blive afgjort på baggrund af de indkomne tilbud. &green project vil udarbejde en redegørelse til fremsendelse til tilsagnsgivere og til opslag på hjemmesiden. Bestyrelsen udtrykte fortsat tillid til &green project til gennemførelsen af fase 1.

I artiklen stilles der også spørgsmålstegn vedr. kvalitetssikring i projektet. &green project oplyste, at dette vil fremkomme i forbindelse med entrepriseplanen, så der er tale om en tidsforskydning i forhold til forventning hos de andre kunder.

Ad. 6. Samarbejde med Tørring Kraftvarmeværk: Fordele og ulemper ved samarbejde/driftssamarbejde med Tørring drøftedes. I givet fald at varmen skal komme fra Tørring Kraftvarmeværk, vil de under alle omstændigheder skulle supplere deres varmeforsyning til spidsbelastningsperioder. Dette kan meget vel være et varmeværk og/eller varme-reservoir placeret i Vonge-Kollemorten området.

Det blev aftalt, at vi mødes igen d. 10. januar 23 kl. 16.30 i Hærvejscenteret. Det vil være bestyrelsen, der skal beslutte, om vi skal køre eget selskab eller samarbejde/overdrage til Tørring – og det skal vi gøre ikke så lang tid efter dette møde.

Ad. 7. Vedr. Information:

&green project udarbejder snarest en nyhedsmail for at holde tilsagnsgivere opdateret – herunder kommentering af VAF-artiklen.

Referent: Tove Kjeldsen